Et rotterace for å spare penger på krigsskoleutdanningen

KAFO mener: Ny og billigere offisersutdanning vil gi offiserer med vesentlig lavere kvalitet enn idag. Forstår Forsvarsdepartementet og politikerne konsekvensen av sine valg?KAFOs mening om offisersutdanningen

Iverksettingsbrevet fra FD bestiller en ny og billigere offisersutdanning. Utdanningen skal foregå over 3 år, uten at de har definert hvordan sluttproduktet eller offiseren skal være.

Dessuten foregår utdanningsreformen samtidig som Ny Militær Ordning innføres, uten at vi helt vet hvordan denne vil fungere i praksis. Forsvaret har i det siste måtte tåle mye kritikk for økonomisk dårlige beslutninger.

KAFO mener dagens krigsskoleutdanning produserer handlekraftige, reflekterte og erfarne offiserer som fungerer godt når de kommer ut i sine respektive stillinger i Forsvaret. Mye av grunnen til dagens høye kvalitet finner vi i koblingen mellom erfarent og uerfarent personell blant dagens kadetter, der de erfarne bidrar med svært mye erfaringsoverføring og taus kunnskap internt i kullene. KAFO advarer mot å la offisersutdanningen være en salderingspost hvor det utelukkende måles etter kvantitative parametere som eksempelvis antall studiepoeng, uten å tydelig beskrive hvilke kvaliteter fremtidens offiserer skal inneha. Hvis fremtidens offiserer skal rekrutteres direkte fra videregående og ikke gis noen mulighet for militær erfaringslæring må dette nødvendigvis gi en dårligere kvalitet på sluttproduktet - Løytnanten. 

KAFO ser på bestillingen av utdanningsreformen som forhastet med tanke på manglende erfaringer rundt Ny Militær Ordning. KAFO ser samtidig på bestillingen av sluttproduktet/offiseren som svært udefinert og diffust. Er dette begynnelsen på nok et medieoppslag om Forsvarets dårlige økonomiske beslutninger?

 KAFO sitter med følgende spørsmål etter helgens diskusjoner:
-    Dersom kadetten skal lønnes med 1G. Hvilke andre rettigheter følger med dette? 
-    Vi ser at utdanningen skal bli billigere, og kortere. Hvordan blir den bedre? Eventuelt hvor mye kvalitet er FD villige til å ofre for å oppnå en økonomisk besparelse?
 

KAFOs mening om incentivordningene

Det bekymrer KAFO at Incentivordningene som sørger for at personell forblir i Forsvaret og øker ståtiden nå er i ferd med å forsvinne.

Det er mange incentiver som Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene har fremforhandlet over tid og det er på tide å se på om det trenger reforhandlinger av dagens ordninger.

Men det skal ikke komme på bekostning av de ordningene som fungerer og som er til stor hjelp for personellet. Incentivordningene er fremforhandlet for å redusere belastningen økonomisk og den følte belastningen av blant annet pendling, boligsituasjon, familien osv.

Derfor mener KAFO at det er en uheldig trend at incentiver blir fjernet uten at man har undersøkt hvordan incentivene fungerer for det personellet som bruker disse. KAFO mener at man får en høyere rotasjon av personell enn ønsket. 


KAFO Landsstyremøte

KAFO har denne helgen avholdt sitt tredje landsstyremøte for perioden.

Landsstyret har brukt mye tid på å diskutere utdanningsreform og incentiver. Styret har også blitt kurset av BFO-skolen for å få bedre faglig tyngde som tillitsvalgte. Fokuset lå på RUF, samt lover og avtaler som treffer kadettene. KAFO har også satt programmet for vårkonferansen, som i år er lagt til Lisboa. Avslutningsvis hadde styret en evaluering av sitt eget arbeid så langt i perioden og helgen spesielt. 

Utdanningsreform er tema på vårkonferansen i vår, og er KAFOs viktigste sak i denne styreperioden. I tillegg vil KAFO fokusere på forberedelser til BFO Kongress 2017.

 

Kontaktpersoner

Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635
Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635
Eirik Røvde (KS)
Styremedlem KAFO Landsstyre
98446464
Eirik Røvde (KS)
Styremedlem KAFO Landsstyre
98446464
Øystein Barlaug Haugland (LKSK)
Styremedlem KAFO Landsstyre
41504106
Øystein Barlaug Haugland (LKSK)
Styremedlem KAFO Landsstyre
41504106