Et budsjett som følger planen

og viderefører utfordringene for personelletFølger opp langtidsplanen

Regjeringen følger opp langtidsplanen i dette budsjettet. Det gjør at kommende styrking og vekst fortsatt blir krevende. Det er fortsatt et stort fokus på et urealistisk effektiviseringskrav som allerede er krevende. Opptrapping på personell følger langtidsplanen, noe som ikke er tilstrekkelig ut fra situasjonen ute i Forsvarets avdelinger. I tillegg tas det ikke konkrete grep for å rette opp dårlige forhold på boliger, kvarter og kontorer. Dagens situasjon med både manglende tilgjengelighet og for dårlig standard må rettes opp straks.

I hovedsak følges den vedtatte langtidsplanen opp økonomisk. Det er et godt utgangspunkt for videre utvikling. Det er samtidig tre viktige forhold som ikke er særlig nevnt, det er en svakhet at hvordan øke antall ansatte mangler, det er ikke konkrete tiltak for å beholde ansatte i større grad og det er ingen tiltak for å forbedre dagens EBA situasjon.

Investeringene fortsetter

Investeringene fortsetter på et høyt nivå med 20 milliarder til nytt materiell og over 4 milliarder til EBA. Det legges opp til anskaffelse av både nye stridsvogner og nye helikopter i de kommende årene. Utfordringen kan bli at driftsbudsjettet ikke er tilsvarende dimensjonert. 

Personell og kompetanse utvikles videre med base i kompetansereformen og innføringen av OMT. Her gis det fortsatt et klart inntrykk av styrking. Det er viktig at denne styrkingen er reell og ikke tas i form av ytterligere nedbygging av kompetanseproduksjon gjennom å vedta nye måter å gjøre dette på. Resultatet av utdanningsreformen er så langt at det er manglende volum på mange utdanninger og det er en redusert kapasitet på fag og funksjonsutdanning. Dette rettes opp ved å øke kapasiteten og ikke gjennom å satse på nye utdanningsmåter som foreslås. Det er liten tvil om at økte kvoter på utdanning er viktig og nødvendig, derfor er det bra at dette trekkes fram som et tiltak. BFO forventer at dette følges opp med økte ressurser.  

BFO mener at det burde vært en ytterligere forsering av personelloppbygging. Det er et tiltak som er nødvendig å få på plass allerede i dette budsjettet for å være i stand til å møte de oppdrag som er gitt. I tillegg er det viktig for å øke kapasiteten innen utdanning for å muliggjør økt vekst etter 2024 som er varslet.  

Det er satt av ekstra midler til økt satsning på EBA. Ut fra budsjettforslaget er det klart at det fortsatt blir prioritert EBA midler til operative kapasiteter. Samtidig finnes det ikke midler til å øke tilstandsgraden på eksisterende EBA. Dette er et område som må prioriteres i det kommende budsjettet. Dagens situasjon med stort antall midlertidig kvarter og kontorlokaler, nedslitte fasiliteter med meget lav standard og for lav tilgjengelighet i mange områder kan ikke fortsette.  

I sum er det et bra utgangspunkt for videre styrking av Forsvaret. Det er samtidig viktig at nye prioriteter som kan komme blir finansiert. I tillegg er det viktig at en raskere oppbygging på antall ansatte forseres. For å øke den operative evnen er tilstrekkelig bemanning avgjørende. BFO mener også at tilstandsgraden på personell-nær EBA må økes raskt samtidig som det bygges mer nytt.  

BFO vil følge opp budsjettet videre med ny regjering når denne er på plass og under høringen på Stortinget. 

Vi vil også takke for samarbeid med dagens politiske ledelse.