Enighet lokale lønnsforhandlinger

BFO og de øvrige parter er nå kommet til enighetResultat

BFO og de øvrige sentrale parter i Forsvaret har nå kommet til enighet i de lokale forhandlingene.

Resultat

  • 161 millioner til videre forhandlinger i DIF
  • Etablert avtale om særskilt sikringsbestemmelse for militært personell på beordringssystemet
  • Kronetillegg som følge av 2019 oppgjøret utjevnet til hele lønnstrinn

Partene er enige om å følge opp utestående arbeid knyttet til:

  • Forsvarets lønnspolitikk
  • Arbeidsgruppe sikringslønn herunder etablere prosesser for å se på konsekvenser av ny militær ordning, KKT og gradsreduksjon.
  • Arbeidsgruppe resirkulerte midler
  • Godskrivningsregler for militært personell knyttet til LP 05.100 (OF) og 05.101 (OR)
  • Bruk av LP 05.128 internasjonale operasjoner

Resultatet fra de lokale forhandlingene kommer i tillegg til oppgjøret sentralt pr. 1. mai, der alle fikk minimum 7300 kroner.

BFO om resultatet

BFO er etter krevende forhandlinger godt fornøyd med dette resultatet, som både gir gode muligheter for videre lønnsutvikling for våre medlemmer i den enkelte DIF, samt at alle kronetillegg fra 2019 nå er utjevnet til hele lønnstrinn. Dette innebærer blant annet en bedre uttelling ved sentrale avsetninger ved kommende lønnsoppgjør i Staten.

Innretningen på oppgjøret innebærer at mange av våre medlemmer allerede har blitt tilgodesett gjennom oppjustering til hele lønnstrinn. BFOs Hovedtillitsvalgte i den enkelte DIF vil i de videre forhandlingene se dette i sammenheng med våre medlemmer som så langt ikke har fått noe i den sentrale delen av oppgjøret.

Hva med personell på beordringssystemet

Forsvarets særskilte beordrings- og disponeringssystem medfører et behov for å sikre BFOs medlemmer lønnsmessig mot lønnsnedgang og tap av lokal lønn i forbindelse med lokale forhandlinger. BFO har med bakgrunn i dette over flere år krevd en sentral avtale som sikrer lønnsmessig forutsigbarhet for våre medlemmer på beordringssystemet. Som et resultat av dette arbeidet klarte BFO i år, med de øvrige parter, å få etablert en avtale om særskilt sikringsbestemmelse for alt militært personell på beordringssystemet.

- Dette burde vært på plass for lenge siden, uttaler Leder BFO Jens B. Jahren, og sier videre at han er godt fornøyd med at vi nå har sikret alt militært personell på beordringssystemet mot nedgang i grunnlønn ved skifte av stilling, både internt i den enkelte DIF og mellom den enkelte DIF i Forsvaret.

Dette burde vært på plass for lenge siden. Jens B Jahren, Leder BFO. Foto: Lars Andreas Irgens / BFO

I tillegg har partene kommet til enighet om en god og forbedret ivaretakelse av alt personell som har vært ute i internasjonale operasjoner.