Det er sommer, og det er ferietid!

Solen skinner og for mange er ferien allerede i gang! For deg som har spørsmål om ferierettigheter, kan du her få svar på de viktigste forholdene rundt opptjening og avvikling av ferie.Hovedferieperiode

Hovedferieperioden er i tidsrommet 1. juni til 30. september, og da har man krav på tre ukers sammenhengende ferie. Det er imidlertid ikke slik at man kan kreve å få denne ferieperioden på et bestemt tidspunkt, siden arbeidsgiver har styringsrett på ferieplanen. Arbeidsgiver skal uansett strekke seg langt i å tilrettelegge ferieavviklingen sett opp mot de ansattes ønsker, men det er nok slik ved de fleste avdelinger at ikke alle kan ha ferie samtidig.

Befalselever og ferie

Er du en av de som nylig ble uteksaminert og graduert fra en av Forsvarets befalsskoler så har du i utgangspunktet krav på ferie, men ikke med feriepenger, siden du ikke har vært regulativlønnet i opptjeningsåret. Tjenestetillegget du får som befalselev, gir deg ikke rett på feriepenger. Når det gjelder avvikling av ferie ved fremmøte ved avdeling, er det noe varierende praksis. Erfaringsvis, gir noen avdelinger permisjon med lønn, mens andre ønsker at de nyankomne sersjantene og kvartermestrene avspaserer på forhånd et større antall timer.

BFO fraråder å inngå avtale som gir minustimer!

BFO vil også peke på den etiske siden ved en arbeidsgiver som ikke ønsker å benytte seg av sine arbeidstakere, og derfor beordrer disse til å avspasere forventet innarbeidet tid. I arbeidslivet for øvrig, vil disse arbeidstakerne enten ha blitt satt til annet arbeid i perioden, eller permittert. Hvis man mot formodning skulle bli satt ut av spill med en sykemelding eller at avdelingens forventede øvingsaktivitet blir mindre, sitter man da igjen med en utfordring når det kommer til å tjene opp disse minustimene. BFO vil derfor sterkt fraråde å inngå en avtale som krever at man opparbeider seg en ”gjeld” på arbeidstimer!

Hva hvis du blir syk i ferien?

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dette må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.
Har du vært helt arbeidsufør i ferien kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og blir gitt som ny ferie senere i ferieåret. Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid. Du får bare utsatt ferie for den perioden som dekkes av legeerklæringen. (fra 2014 ble disse bestemmelsene inntatt i ferieloven). Dersom du ikke har hatt mulighet til å avvikle ferien på grunn av sykdom har du krav på å få overført 12 virkedager til påfølgende år.

Forsikringer

Har du BFO Reise, vår kollektive reiseforsikring, er du godt dekket hvis sykdom / uhell skulle oppstå eller bagasjen din blir borte.

Ved reisesyke er det ubegrenset dekning for nødvendig medisinsk behandling, samt eventuell hjemtransport og returreise hvis dette blir nødvendig. Dette gjelder hele verden.

Ubegrenset dekning for nødvendig medisinsk behandling

For personlig reisegods (tap) er du dekket inntil 30.000 kroner som enkeltperson, eller 60.000 kroner for familie. Hvis bagasjen blir forsinket, er du på utreise også dekket for nødvendige utgifter frem til den kommer til rette igjen.

Studer vår forsikringsbrosjyre for å se alle dekninger

Vi anbefaler å ta en titt på forsikringsbrosjyren vår for å se alle andre dekninger. Du finner den ved å klikke her.

Er du usikker på om du har gyldig forsikring, sjekk Mine Forsikringer på Min Side - eller ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon 21075700.

Hvis det oppstår et skadetilfelle må du kontakte Europeiske Alarmtelefon: (+47) 21 49 50 00. De kan også gi medisinsk rådgivning.

Overføring av ferie

Overføring av ferie er beskrevet i ferielovens § 7 nr. 3. Den sier at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakeren gis rett til å ta ut ferie i ferieåret. Ferie som i strid med ferieloven ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieåret. Det er derfor ingen begrensning i antall dager, og arbeidsgiver har ikke mulighet til å betale ut ikke avviklet ferie.

Du kan også ta ut to uker ferie på forskudd. De begrensninger som gjelder er imidlertid at du må ha opptjent feriepenger for de dagene du tar ut på forskudd. Dersom du skal ta ut ferie på forskudd, krever dette at du lager en skriftlig avtale med din arbeidsgiver om dette. Som arbeidstager har du rett til å inngå en skriftlig avtale om 12 virkedager forskuddsferie og inntil 12 dager overføring av ferie til det påfølgende ferieår. For å kunne ta ut forskuddsferie må du ha opptjent feriepenger for de dagene du tar ut på forhånd. I tillegg kan du skriftlig avtale overføring av 5 dager ferie til det neste ferieåret etter Hovedtariffavtalen.

Endring av ferien

Endring av ferie kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker.
Som arbeidstaker har du rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingene.

Erstatning ved endret ferie

Under drøfting om endret ferie plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøftinger, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår å være en konsekvens av omleggingen. Ferielovens § 14 beskriver arbeidstakers mulighet til å kreve erstatning for tapt velferd dersom arbeidsgiver ikke gir deg anledning til å gjennomføre den ferien du har krav på i løpet av ferieåret. Dette har spesielt vært en aktuell sak for mange av BFOs medlemmer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner de senere årene, og som følge av dette ikke har hatt anledning til å avvikle ferie.

Fyller du 60 i løpet av 2018?

For deg som fyller seksti år i år, så blir det en ekstra ferieuke!

60 år i år gir ekstra ferieuke!

Feriepenger

Feriepenger skal regnes av all arbeidsinntekt som er utbetalt i opptjeningsåret. Feriepenger for ferieåret 2018 opptjente du i opptjeningsåret 2017.

Feriepengegrunnlaget utgjør 12 %.

I Forsvaret medfører dette at du får lønn i den tiden du har ferie og evt. utbetalt forskjellen fra lønn og opp til 12 % i juni. Kort forklart, så får du vanlig månedslønn og feriepenger, og så trekkes du en dagsats for alle feriedagene dine, etter avtale som er inngått i Staten. Du får således utbetalt alle feriepengene dine i juni, uansett når på året du tar ferie. Dette fremgår av lønnslippen for juni, og er forklart på Forsvarets Lønnsadministrasjons (FLA) sider på Forsvarets intranett.

Mange tror at feriepenger er skattefrie, dette er ikke tilfelle! Skattekortet ditt er beregnet ut fra en modell som tilsier at du får en ”tvungen sparing” av penger til ferie og julefeiring, gjennom det at i juni måned utbetales det normalt sett feriepenger uten forskuddstrekk av skatt, og i desember måned får man lønn med halvt skattetrekk. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret, skal det trekkes forskuddstrekk av.

Endringer i særavtale om ferie for statsansatte

BFO har med støtte av YS Stat fått medhold i at endringene i særavtale om ferie for statsansatte ikke skal berøre militært personell som beordres eller disponeres på tvers av etater i Forsvarssektoren. Dette er nå avgjort i møter mellom hovedsammenslutningene og KMD. I kort innebærer dette at militært personell som skifter etat i Forsvarssektoren forvaltes videre som i dag i forhold til overføring av ferie og utbetaling av feriepenger.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521