Brudd i lokal lønn 2019

ATF som pensjonsgivende tillegg er ikke landet etter innblanding fra Forsvarsdepartementet!En forutsigbar og solid pensjonsordning er viktig for forsvarsansatte.

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret startet opp i august 2019. Organisasjonens viktigste krav var å få på plass pensjonsopptjening på variable tillegg (ATF). Etter en lang og omstendelig prosess er det nå etablert en uenighet mellom partene. Uten en avklaring på dette spørsmålet vil det bli enda mer krevende å beholde ansatte. En forutsigbar og solid pensjonsordning er viktig for forsvarsansatte.

Ingen reelle tilbud fra arbeidsgiver

Befalets fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) konstaterer at arbeidsgiver ikke har kommet med noe reelt tilbud for å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende. Dette var et hovedtema i forhandlingene av lokal lønn 2019. Dette kravet har også gjort sitt til at det har stoppet opp i fordeling av øvrige lønnsmessige tillegg. De lønnsmessige tilleggene blir imidlertid ikke borte. Når disse senere blir fordelt, vil de ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019.  For å få avdømt uenigheten kan det bli nødvendig å be om hjelp til å avdømme bruddet.  ATO har nå 14 dager på seg for å bestemme om vi ønsker å sende saken til Statens lønnsutvalg.

Forsvarsministeren må rydde opp!

Skriv ATO i løpet av vinteren har fått innblikk i viser at Forsvarsdepartementet i praksis har tatt fullmakten fra Forsvaret, og dermed gitt Forsvaret liten mulighet til å lande denne saken. Dette er alvorlig, men dette er forhold som Forsvaret og Forsvarsdepartementet selv må rydde opp i. Vi forventer nå at Forsvarsministeren tar nødvendige grep for å rydde opp.

ATF en betydelig del av lønnsmessige tillegg

ATF utgjør for mange en betydelig del av de lønnsmessige tillegg, og det er helt urimelig at disse ikke skal telle med i en fremtidig pensjonsutbetaling, spesielt med tanke på at øvrige deler av det statlige tariffområde har det meste av lønnsmessige tillegg som pensjonsgivende.
 
I det videre har derfor ATO lagt til grunn at hovedvekten og hovedaktivitetene av tilleggene som ligger i dagens ATF er pensjonsgivende, herunder vakt, øving, seiling og luftoperativ virksomhet. Tjenesten og aktiviteten er forutsigbart regulert gjennom arbeidsgivers virksomhetsplaner og den enkelte avdelings arbeidsplaner. Hovedtariffavtalen legger også til grunn at forutsigbare tillegg i utgangspunktet er pensjonsgivende om ikke annet er avtalt.

Høyt spill

Forsvaret og Forsvarsdepartementet driver et høyt spill. Blir ikke dette landet vil Forsvarets personell sitte igjen med Statens dårligste pensjonsvilkår! Forsvaret vil, selv i disse tider, påføre seg en betydelig risiko for å miste verdifull og nødvendig kompetanse. ATO har i et eget skriv krevd at Forsvaret starter innrapportering av ATF tilleggene som pensjonsgivende i tråd med HTA, og derfor gitt Forsvaret frist til 1. juni med å gi tilbakemelding på hvordan de vil innrapportere disse tilleggene.

Leder BFO er ikke fornøyd med å måtte gå til brudd

- Etter en konstruktiv prosess er det synd at vi ikke kan enes om hovedpunktene årets oppgjør, fra tidig pensjon. Dette er et stort tema og har stor innvirkning på å være ansatt i Forsvaret. Det er nå liten tvil om at våre medlemmer nå ikke kan opparbeide seg en god pensjon for framtiden, det er alvorlig. Det er også krevende at andre enn partene blander seg inn i forhandlingene. Sier Leder BFO, Jens B. Jahren i en kommentar.

Hva skjer nå?

Vi kommer nærmere tilbake til konsekvenser og videre prosess ift bruddet.


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377