Boligsituasjonen i Forsvaret!

Høyre, ved lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine M. Eriksen Søreide har fremmet et spørsmål til forsvarsministeren vedrørende boligsituasjonen i Forsvaret.Hennes spørsmål og begrunnelse lyder slik: Anser forsvarsministeren at standarden på Forsvarets boliger er i tråd med Forsvarets boligdirektiv og gjeldende lover og regler, og hvis så ikke er tilfelle i dag, hvordan vil forsvarsministeren sikre at Forsvarsbygg i tilstrekkelig grad tar sitt forvaltningsansvar for forsvarssektorens eiendom bygg og anlegg, og særlig ansattes boliger? Begrunnelse:
Undertegnede har ved flere anledninger blitt kontaktet av ansatte og tillitsvalgte i Forsvaret angående tilstanden ved Forsvarets boliger og store mangler knyttet til bomiljø og helse, miljø og sikkerhet. I henhold til Forsvarets boligdirektiv har Forsvarsbygg ansvar for at “Forsvarets boliger og kvarter skal være tidsmessige, av alminnelig god boligkvalitet og i samsvar med gjeldende lover og regler.” Forsvarsbygg har fått streng kritikk fra Riksrevisjonen for manglende forvaltning av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg, men viser til ressursmangel. Dette er en sak som har vært, og er, høyt på agendaen til BFO, og det oppleves særdeles tilfredsstillende at vi har klart å få saken inn på aller høyeste nivå.