Bolig og kvarter i Forsvaret

Det er en kritisk situasjon!Kritisk

Gjennom de siste årene har bo- og kvartersituasjonen i Forsvaret blitt stadig mer kritisk, samtidig som at det er blitt avhendet for mange boliger. Det pekes særlig på to forhold: 
Standard/renhold og antall tilgjengelige kvarter/boliger i forhold til mengden personell som tilsettes/beordres. 

BFO sine tillitsvalgte i Hæren melder om at det på Garnison i Porsanger bor ansatte på to ulike campingplasser på grunn av manglende bolig og kvarter i tjenesteområdet. Dette gir utfordringer i forhold til transport til og fra tjenestested og kost for å nevne noe. Det meldes også om at boliger blir omdisponert til kvarter hvor det bor opptil 3 beboere pr. bolig. Lokalt er dette meldt inn til hærstaben.

Arbeidsplasstillitvalgt i Hæren Tony Johansen melder om dårlige bo- og kvartersforhold flere steder

Skjold har siden oppstart hatt 15 ansatte boende på kaserne. BFO har her meldt inn krav om utbetaling av utilfredsstillende kvarter for alle. 

Det er også utfordrende flere andre steder. På Setermoen får vi tilbakemelding om personell som bor hos kollegaer for å slippe å bo på kaserne.

BFO mener situasjonen har blitt uholdbar og vil i tiden fremover sette et enda større søkelys på disse utfordringene. 

 

Store konsekvenser for Forsvaret

Forsvaret har i de senere årene tilsatt stadig mer personell som har behov for kvarter, dvs. OR 2-4 kategoriene. Dette uten å ta inn over seg at personellet må tilbys akseptable løsninger i forhold til bosituasjonen.

BFO har meldt inn til både Forsvarsbygg og Forsvaret om mangel på boliger/kvarter og dårlig standard. Dette er noe vi tar opp på hvert møte hvor bolig og kvarter er tema. Vi har forståelse for at prosjektering og bygging av nye boliger og kvarter tar tid, men vi savner vilje til å endre situasjonen. Konsekvensen av at disse forholdene ikke blir tatt tak i er at personellet vårt slutter i Forsvaret! Er det dit vi vil?

 


Kontaktpersoner bolig og kvarter

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238