Bli medlem i BFO - få mer lønn

Snikksnakkeri om to tariffavtaler i Staten. Her får du fasiten.Det gis for tiden mye ulik informasjon fra ulike aktører, både fra arbeidsgiver og andre arbeidstakerorganisasjoner knyttet til blant annet lønn og lønnsutvikling.

BFO vil med dette klargjøre disse forholdene nærmere.


2016 - fra én til to tariffavtaler i Staten

I 2016 inngikk Staten som arbeidsgiver to ulike Hovedtariffavtaler med henholdsvis YS Stat, LO Stat og UNIO, og Akademikerne fikk sin egen avtale.  De to avtalene er ulike og har i perioden utviklet seg på ulike måter som et resultat av lønnsoppgjørene i både 2016 og 2017.

Sentrale justeringer kommer alle (våre medlemmer) tilgode

BFO er meget godt fornøyd med at alle BFOs medlemmer og øvrige innenfor vårt tariffområde har fått en lønnsutvikling i perioden. BFO har gjennom de sentrale oppgjørene bidratt til at vår tariffavtale har styrket seg betydelig gjennom lønnsoppgjøret både i 2016 og 2017 ved at det har blitt avsatt midler til sentrale justeringer. Dette har kommet i tillegg til gode lokale oppgjør som har blitt fordelt ut til den enkelte driftsenhet for reelle lokale forhandlinger.

Akademikernes tariffavtale ikke styrket i samme periode

Det andre avtaleområdet har i den samme perioden kun valgt å fordele sine midler lokalt, og dermed ikke styrket sin hovedtariffavtale. Individuelle lønnstillegg gir som kjent den uheldige konsekvens at midlene går til det som omtales som resirkulasjon når den enkelte bytter stilling. Hvis denne utviklingen fortsetter vil verdien av tariffavtalen innenfor vårt tariffområde styrke seg ytterligere, og der verdien av det andre tariffområdet vil stå i ro. Over tid vil dette gi en betydelig effekt i favør av vår tariffavtale.

Akademikerne valgte ved forrige oppgjør å ikke delegere lokale forhandlinger til driftsenhetene i Forsvaret (DIF). 

 

Hvilken organisasjon du tilhører avgjør nå lønnsplasseringen din

Det snakkes i tillegg mye om hvordan de to ulike avtalene forvaltes i det daglige i Forsvaret.

Alle stillinger skal lyses ut med lønnstrinn som vi har på vår tariffavtale. Dette er også arbeidsgiver enig i. BFO ser at det er utfordringer og ulike syn på hvordan lønnsinnplassering og lønnsutvikling skal forvaltes.

Med to ulike tariffavtaler er dette meget enkelt, ulike tariffavtaler med ulik verdi vil over tid gi ulik virkning, avhengig av hvilket tariffområde man tilhører.

Den enkelte skal innplasseres i den tariffavtale man tilhører ut i fra organisasjonstilhørighet.

Så langt ser vi at vårt tariffområde har kommet meget godt ut av dette, blant annet med bakgrunn i den merverdien som partene i perioden har tilført vår tariffavtale.

Et viktig budskap til alle våre medlemmer og tillitsvalgte

Utjevning av lønnsforhold med bakgrunn i tilhørighet i ulike tariffavtaler skal ikke være et gyldig argument og virkemiddel i lønnsforhandlinger.

Der medlemmer innen vårt tariffområde naturlig tjener mer enn personell tilhørende den andre tariffavtalen som et resultat av merverdien på vår avtale, er dette ikke forskjellsbehandling slik noen hevder. Dette er et resultat av ulike tariffavtaler og ikke diskriminering eller forskjellsbehandling i tariffmessig sammenheng.  

Lønnstrinn har sine klare fordeler

BFO med YS Stat og øvrige parter innen vårt tariffområde er fortsatt klare på lønnstrinn har sine klare fordeler, spesielt i forhold til å gi en enkel og oversiktlig mulighet til å følge sin egen lønn og - lønnsutvikling. Her ser vi for tiden at et lønnssystem uten lønnstrinn gir til dels tydelige utfordringer for den enkelte i forhold til forutsigbarhet knyttet til lønn og lønnsutvikling. En slik utvikling ønsker ikke BFO.

Et annet viktig poeng knyttet til verdien av de to ulike tariffområdene er at lønnsmassen til de uorganiserte tilfaller vårt tariffområde. Dette alene utgjør en betydelig andel som det andre tariffområdet ikke er en del av forhandlingene om, og som igjen kommer våre medlemmer til gode.
 

BFOs tariffavtale vil styrkes ytterligere

Virkningen av en fortsatt utvikling, med en stadig større forskjell på de to tariffområdene, vil medføre en fortsatt betydelig økt verdi innenfor vårt tariffområde, der det andre tariffområdets tariffavtale vil være uendret.

BFO oppfordrer nå alle våre medlemmer til å gi gode råd og tips om at en overgang til BFO og vårt tariffområde vil gi muligheter til en garantert lønnsutvikling for alle, i tillegg til fortsatt gode og reelle lokale forhandlinger.

En overgang til BFO før 1. mai er viktig for å komme for å ta del i de åpenbare fordelene.

Stor forhandlingspott i 2018

Lønnsoppgjøret i 2018 ser så langt ut til å kunne gi en betydelig større forhandlingspott enn i 2017, så her er det viktig å huske på å levere inn et lønnskrav når de lokale forhandlingene settes i gang etter sommeren.

Her vil vi naturlig nok komme tilbake med utfyllende informasjon når tiden nærmer seg.