BFO-stipendet 2021-2022

Nå kan du søke!Et populært medlemstilbud

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom «BFO-stipendet». BFO-stipendet er svært populært, og interessen er økende dersom man ser på de siste års utvikling. For studieåret 2020-2021 ble det innvilget stipendstøtte til over 280 medlemmer. BFOs Kongress i 2020 vedtok at man skal bruke ytterligere midler på stipendordningen frem mot neste Kongress i 2023.

Stipendet er begrenset inntil kroner 12.500, - pr studieår. 

Søknadsfristen er innen 31. august 2021! 

Logg inn på min side og søk stipend i dag.
 

Hvem kan søke?

Alle medlemmer som betaler medlemskontingent kan søke, men søkere som har vært/ eller er engasjert i organisasjonsarbeid i eksempelvis BFO UNG/ KAFO eller har vært/er tillitsvalgt i BFO vil bli prioritert. 

Hvor søker du?

Logg inn på min side og velg mine saker, ny sak og deretter stipendsøknad som sakstype.

Det er en begrensning på fritekstboksen, vær kort og innenfor 120 tegn. Videre skal du i beløp kun skrive tallet i ønsket beløp "3000". 

BFO-stipendets regler

 1.  BFOs utdanningsstipend er en ordning som skal være en økonomisk håndsrekning til medlemmer som tar ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Kvalifiserende utdanning for senere militær utdanning er et prioritert område for ordningen. Gjennom ordningen vil BFO signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.
 2. Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til undervisning som innebærer videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetanse-givende utdanning av et omfang tilsvarende heltid/ deltid ett semester. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning som baseres på selvstudium.
 3. Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BESO, vil bli prioritert. Fordelsmedlemmer er søknadsberettiget.
 4. Stipendet er begrenset oppad til kroner 12.500, - pr studieår. Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.
 5. Medlemmer som har mottatt stipend fra ordningen vil få tilsendt brev med tilsagn om økonomisk støtte. Stipendet vil bli overført til konto etter at BFO har mottatt bekreftelse på fullført studium/avlagt eksamen for studieåret. (normalt fra januar 2022). 
 6. BFOs utdanningsstipend tildeles i oktober/november hvert år. 
 7. Søknadsfristen for 2021/2022 er satt til 31.august 2021. Søknader som er sendt elektronisk etter dette tidspunktet, vil ikke bli behandlet.
 8. Det kan ikke søkes om støtte til dekning av utgifter ifm allerede gjennomførte studier. Søknaden gjelder studier som gjennomføres i løpet av høst 2021 og våren 2022.
 9. Vi opplever at det er flere og flere som søker om stipend til ulike sertifikater – bil, henger eller ATV/snøscooter. Dette er utdanning som er funksjonsspesifikk og dermed en del av hva Forsvaret må dekke for den enkelte. Stipendordningen er ikke tiltenkt denne type utdanning.
 10. Søknaden fylles ut via BFOs nettløsning som du finner på «Min side» under «saker» og skal inneholde fullstendig utfylt søknadsskjema. Eventuell støtte fra arbeidsgiver skal beskrives i søknaden. Søknader uten nødvendig dokumentasjon blir ikke behandlet.
   

Kontakt

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907