BFO-stipendet 2020-2021

Nå kan du søke!Et populært medlemstilbud

BFO-stipendet er populært, og vi har sett at interessen for å få støtte til studier har økt de siste årene. For studieåret 2019-2020 ble det innvilget stipendstøtte til over 230 medlemmer. 

BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom BFO-stipendet. 

Søknadsfristen er 30. august 2020. 

Hvem kan søke?

Alle medlemmer som betaler medlemskontingent kan søke, men søkere som har vært/ eller er engasjert i organisasjonsarbeid i eksempelvis BFO UNG/ KAFO eller har vært/ er tillitsvalgt i BFO vil bli prioritert. 

Hvordan søke?

Klikk her, min side  og velg Ny sak og stipendsøknad som sakstype.

Det er en begrensning på fritekstboksen, vær kort og innenfor 2000 tegn. Videre skal du i beløp kun skrive tallet det søkes om. 

BFO-stipendets regler

1.BFOs utdanningsstipend er en ordning som har til hensikt å være en økonomisk håndsrekning til medlemmer som tar ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Kvalifiserende utdanning for senere militær utdanning er et prioritert område for ordningen. BFO vil med dette signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.

2.Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til undervisning som innebærer videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetanse-givende utdanning av et omfang tilsvarende heltid/ deltid ett år. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning som baseres på selvstudium.

3.Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BESO, vil bli prioritert. Fordelsmedlemmer er søknadsberettiget.

4.Stipendet er begrenset oppad til kroner 12.500, - pr studieår. Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.

5. Medlemmer som har mottatt stipend fra ordningen vil få tilsendt brev med tilsagn om økonomisk støtte. Stipendet vil bli overført til konto etter at BFO har mottatt bekreftelse på fullført studium/avlagt eksamen for studieåret. (normalt fra januar 2021). 

6.BFOs utdanningsstipend tildeles i oktober/november hvert år. Søknadsfristen for 2020/2021 er satt til 30.august 2020. Søknader som er sendt elektronisk etter dette tidspunktet, vil ikke bli behandlet.

7.Det kan ikke søkes om støtte til dekning av utgifter ifm allerede gjennomførte studier. Søknaden gjelder studier som gjennomføres i løpet av høst 2020 og våren 2021.

8.Søknaden fylles ut via BFOs nettløsning som du finner på «Min side» under «saker» og skal inneholde fullstendig utfylt søknadsskjema. Eventuell støtte fra arbeidsgiver skal beskrives i søknaden. Søknader uten nødvendig dokumentasjon blir ikke behandlet.


Kontaktperson BFO-stipendet

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907