BFO sier opp ATF

BFO har sagt opp arbeidstidsbestemmelser i Forsvaret (ATF) til reforhandling. Det innebærer at dagens avtale utløper 31.12.2019.Dagens avtale

Dagens avtale har i all hovedsak vært gjeldende fra 1. april 2013. Partene reforhandlet avtalen med marginale endringer i 2016. Her fikk vi blant annet på plass døgnbasert øving i helg og et kronetillegg for NATO avdelinger i Norge. 

Syv års virketid

Etter syv års virketid ser BFO nå et generelt behov for å se på flere elementer i ATF med sikte på å utvikle avtalen ytterligere til det beste for våre medlemmer.

 

Hva er fokus?

Blant de elementene BFO vil se spesielt på er et fortsatt behov for å styrke vernet i avtalen.
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tyder på at et betydelig press i den daglige jobbsituasjonen, forhold som blant annet er godt dokumentert gjennom ulike belastningsundersøkelser i den enkelte DIF.

I tillegg vil det være viktig for BFO å vurdere ytterligere tilpasninger, spesielt i forhold til Sjøforsvarets og Luftforsvarets særegne aktiviteter. Forutsigbarhet og evne til planlegging av aktivitet vil være sentrale forhold her.

Et annet hovedtema for BFO i en kommende reforhandling vil også være hvordan pågående prosess om en ny avtale om pensjonsgivende variable tillegg skal innarbeides i en reforhandlet ATF. Her er det avgjørende å få på plass en avtale så snart som mulig, og som må sees i sammenheng med ny pensjonsordning som trer i kraft fra allerede fra 1. januar 2020. Prosessen knyttet til pensjonsgivende variable tillegg vil, slik BFO ser det, være av avgjørende betydning for om Forsvaret fortsatt skal klare å rekruttere å beholde militært personell i fremtidens Forsvar.  

BFO avventer nå en tilbakemelding fra Forsvaret om oppstart og tidsplan for reforhandlingene.