BFO om utdanningsreformen i Forsvaret

BFO skal være en konstruktiv, men krevende motpart. Hvis ikke reformen understøtter ordning for militært tilsatte bærer det galt avsted. Forsvaret vil etter vårt syn kunne få store rekruttere- og beholdeutfordringer. Samtidig krever vi som minimum at arbeidslivets spilleregler følges.Utdanningsreformen gikk 23. november inn i en ny fase. Fra å være et prosjekt med oppdrag om å etablere løsninger for fremtidens militære utdanninger, hvor man sparer MNOK 540 og 265 årsverk, ble besluttet løsning formalisert som gjennomføringsoppdrag til Sjef Forsvarets Høyskole.

Forsvarssjefen har med dette akseptert Prosjektgruppens anbefalinger og tatt over eierskapet til reformen.


BFO kan være en krevende, men konstruktiv part

BFOs rolle er "å ivareta og fremme våre medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser. Videre skal vi styrke Forsvarets stilling i samfunnet og støtte arbeidet med å fremme forsvarstanken og forsvarsviljen i det norske folk". (Fra BFOs prinsipprogram).

Derfor bør ikke departementet eller Forsvarsstaben la seg overraske når vi påpeker kritiske feil eller mangler idet reformen tar sikte på å rive opp alle våre militære utdanningsordninger ved roten. Dette angår våre medlemmer på alle måter. Og det er dem vi utøver vår demokratiske medbestemmelse på vegne av. 

Valgte utdanningsløsninger understøtter ikke ordning for militært personell (OMT), mener BFO.

Dette sier leder BFO fordi vi mener satsingen på spesielt OR-personellgruppene blir altfor svak.

Skal vi kunne rekruttere og beholde ambisiøse norske unge kvinner og menn må vi tilby noe mer enn korte kurs gjennom karrieren.

Reformen legger kun opp til totalt 26 uker med kurs i det som skal være en livslang karriere i Forsvaret for disse personellgruppene. 

Det står allerede lange køer for å komme inn på videregående befalsutdanning, da det er altfor få plasser tilgjengelig. Ved å skrelle bort budsjetter og instruktørkrefter bedres ikke denne situasjonen. Lagt sammen med en utvidet beordringsadgang, som vil medføre flere pendlere, varsel om dramatisk økning i husleier på militære boliger og bortfall av en rekke incentiver vil ikke dette gi økt ståtid blant personellet. BFO mener konsekvensen vil bli at enda flere slutter etter kort tid. Dette vil igjen medføre økte turnover-kostnader, som for eksempel utdanning av nytt personell fremfor å forsøke å beholde personellet som virker idag. 

- Du trenger ikke økonomibakgrunn for å forstå at det koster mer å utdanne nytt personell hvert år fremfor å satse noe mer på å få personellet til å ønske å bli værende i Forsvaret, sier Lars-Andreas Irgens.

Det renner ut ståtidsreduserende tiltak fra departementet og Forsvarsstaben for tiden

For offisersutdanningen er ikke BFO like bekymret for rekrutteringen, men det er et stort tankekors at ny utdanning, med nytt innhold, skal iverksettes uten noe klart mål for hvordan fremtidens offiser skal lede sammen med sersjantkorpset. Vi er også bekymret for nivået på utdanningen, som i alle år har basert seg på at kadettene har med seg militær erfaring å bygge på fra tidligere. 

Tilnærmingen "fra russebukse til løytnant på tre år" bør bekymre flere enn oss. 

Det er BFOs oppfatning at det svært solide ryktet norsk personell har i utenlandsoperasjoner er et resultat av god utdanning, bygd systematisk gjennom skiftet mellom teori, erfaring og praksis. Vi kan ikke se at kravet til offiserene er vesentlig endret, verken i fred, krise eller krig. Det vil måtte bety at den utdanning og erfaring de mister i ny ordning må opparbeides på annen måte. Den utfordringen og kostnaden skyves over på forsvarsgrenene og styrkesjefene. Kanskje sparer man ikke så mye penger på utdanning likevel?  

Nye utdanningstilbud skal være etablert innen 1. august 2018

Forsvarssjefens beslutninger skal etableres som nye utdanningstilbud innen 1. august 2018. Innen den tid skal man ha på plass nye rammeplaner, fagplaner, studieplaner, studiehåndbøker samt alt det som definerer en utdanning.

Samtidig skal Sj FHS nedbemanne sin struktur, overføre noen årsverk tilbake til henholdsvis Hær, Luft og Sjø, samt drifte den utdanning som allerede er påstartet.

Dette gir en særdeles stor samtidighetsutfordring for Forsvarets Høyskole (FHS).

- Og ikke nok med det; oppe i alt dette skal man etablere et styre for Forsvarets Høyskole der både eksterne, styrkesjefene, ansatte og studenter skal være representerte. Dette mener vi burde vært på plass pr 1. Januar 2018 – men det ser ut til å ta tid, sier kompetanseansvarlig i BFO Jon Vestli.

BFOs kompetanseutvikler, Major Jon Vestli, følger utdanningsreformen fra start til slutt på vegne av våre medlemmer
BFOs kompetanseutvikler, Major Jon Vestli, følger utdanningsreformen fra start til slutt på vegne av våre medlemmer. Foto: Lars-Andreas Irgens, BFO.

Normalt ville en endring som «kun» inneholdt personellendringer kunne bli gjennomført innen 1. august. Her har FHS tre til fire parallelle hovedprosesser som alle i seg selv er krevende.

Så dette blir et travelt år ved Forsvarets Høyskole

 

BFOs hovedtillitsvalgt på Høyskolen har tatt over stafettpinnen

Oberstløytnant Håvard Johansen, her avbildet mens han tjenestegjorde i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Torbjørn Kjosvold
Håvard Johansen, her avbildet mens han tjenestegjorde som Oberstløytnant (m) i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Det er Håvard Johansen, sammen med sitt ATV-korps, som nå har hovedansvaret for omstillingen. Dette teamet av BFO-tillitsvalgte er svært kompetente og motiverte.

- Mitt klare mål er at endringene skal skje basert på de lover, avtaler og retningslinjer som er avklart mellom partene i Forsvaret. Vi skal gjøre det vi kan for sammen å finne de beste løsningene for både Forsvaret og de ansatte innenfor de rammene vi har, sier Johansen.

- Denne «forpliktelsen» ble også avtalt mellom BFO sentralt  og Forsvarsstaben i drøftingene av oppdraget til Sj FHS. Dersom man nå ikke evner å gjennomføre en forsvarlig og sporbar omstilling- og endringsprosess slik FPH del G beskriver det, vil dette blir gjenstand for en diskusjon mellom Leder BFO og forsvarssjefen, skyter Vestli inn.

Vi vil ikke sitte rolig og se på at man (enda en gang) bryter de spillereglene partene har avtalt seg imellom.