BFO: Om Forsvarsbudsjettet

Roser Regjeringen for å følge økonomibanen, men er bekymret for at personellet må ofre enda mer for å bringe politikernes budsjett i balanse.- Jeg er bekymret for kutt i utdanning og kompetanse, og at de økonomiske gevinstene knyttet til dette er en forutsetning for å få budsjettet i balanse, sier leder i BFO, Jens Jahren.

BFO er tilfredse med at Regjeringen følger opp sine forpliktelser fra Langtidsplanen og dermed med tydelighet viser en satsing på Forsvaret.


Økt operativ evne?

Pressebilde Leder BFO Jens Jahren Sorthvitt
Det all grunn til å sette et spørsmålstegn bak den økte operative evnen, sier Jahren.

- Vi er av den oppfatning at det er militært kompetente mennesker som skal bemanne alle systemene som igjen gir operativ evne. Regjeringen vil fortsette å flytte personell fra stab til operative stillinger. Men stabene er nå helt nede på felgen. Hvor skal Regjeringen finne dette «operative personellet»? Og hvordan skal de få nødvendig militærfaglig kompetanse, når militær utdanning er en av de største salderingspostene? En dyktig stabsoffiser er ikke umiddelbart klar for en operativ stilling om bord på fartøy, fly eller i bataljonsstrukturen, i alle fall ikke uten nødvendig militær omskolering og sertifisering. Jeg vil poengtere at militær kompetanse tar lang tid å bygge, mye fordi systemene blir mer og mer kompliserte. Uten stabene vil all operativ aktivitet stoppe opp, derfor må Regjeringen være veldig forsiktige i fortsettelsen, fremholder Jahren.

Ingen økonomisk satsning på den nye militærordningen eller militær utdanning.

- Den nye militærordningen legger opp til en økt spesialisering og større fokus mot rolleavklaringer mellom OR og OF. Vi går dermed i noen grad vekk fra dagens befal og offiserer, som både har bredde og dybde. Samtidig skal utdanningen kuttes betraktelig. Dette gir en dobbelt ubalanse i dag, og den vil forsterkes i fremtiden, hvis det ikke kommer en større satsing på personellområdet, avslutter Jahren.

Organisasjonene med felles pressemelding

Befalets Fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund, Institutt for forsvarsopplysning og Sjømilitære samfund satt idag sammen for gjennomgang av forsvarsbudsjettet. 

Felles pressemelding fra organisasjonene kan du lese her: Felles uttalelse til forsvarsbudsjett 2018.pdf

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202