BFO krever forhandlinger om ny særavtale

BFO har fremsendt krav om opptak av forhandlinger om ny særavtale for elever, kadetter og studenter ved Forsvarets skoler.Hvorfor særavtale?

- Så godt som samtlige elever og kadetter er, og har historisk vært, organisert i en militær tjenestemannsorganisasjon. Det gir dem trygghet i en ellers sårbar periode av karrieren. Den høye organisasjonsgraden i Forsvaret er et resultat av metodisk arbeid fra fagforeningene allerede fra oppstarten av karrieren til den enkelte. Skal dette fortsette må BFO være en aktiv part også for disse personellgruppene. BFO forutsetter at arbeidsgiver og politisk ledelse i Norge ser verdien i et organisert arbeidsliv også i Forsvaret, sier forhandlingsleder Lars Omberg. 

Utdanningsordningene og forvaltningen av personellet har vært sterkt skiftende gjennom flere år, og er utsatt for stort press både fra arbeidsgiver og særlig gjennom politiske vedtak. Dette taler for å fortsatt inkludere disse personellgruppene som del av det organiserte arbeidslivet, mener BFO. 

BFO har idag mottatt høringsutkast til nytt reglement eller bestemmelse (hva nå enn Forsvaret velger å kalle det til slutt). Dette ivaretar ikke partsrettighetene i nødvendig grad, mener BFO. 


FIH-modellen

I den såkalte FIH-modellen, som fra politisk hold er den ønskelige modellen for fremtidens utdanning, har de fire siste kullene fire svært forskjellige forvaltningsregler. Det er hentet elementer fra regelverket for vernepliktige, samtidig som enkelte avsnitt fra FPH Del B er inkludert. Ordning for militært tilsatte (OMT) har også medført at noen av kullene blir offiserer, noen får velge mellom OR og OF mens andre kull kun får tilbud om å bli OR. 

- Det er veldig uheldig hvis arbeidsgiver og politisk ledelse shopper elementer fra en rekke regelverk, uten nødvendig vis å se helheten. Vi ser store huller, der elevene i gitte situasjoner risikerer å bli skadelidende hvis hendelser oppstår. Et eksempel på dette er at verneplikten kun avtjenes i første år av utdanningen, mens år to og tre har en uavklart status hva angår rettigheter og vilkår, sier Omberg. 

Praktiske implikasjoner

For vernepliktige har Forsvaret ansvar også på fritiden / under permisjon. Er det slik å forstå at utdanningsgruppene kun er dekt første året, hvis en ulykke oppstår? Ved bortfall av lønn under utdanning og derigjennom ekskludering fra pensjonsopptjening, vil egentlig utdanning lønne seg fremfor å gå rett i lønnet tjeneste? Skal de nye krigsskolekadettene bo tre år på seksmannsrom og samtidig miste rett til hjemreise og andre velferdsgoder vanlige vernepliktige har? Vil kadettsamfunnene kunne opprettholde sine tilbud, derigjennom skolesjefenes forventning om kadettenes engasjement utenom undervisningen? 

Ivaretakelse av personellet er i både Forsvarets og BFOs interesse:

- Den beste måten vi kan ivareta både Forsvarets behov og våre medlemmer, idag og i fremtiden, er å ta eierskap til forvaltningen gjennom en særavtale. Denne vil kunne regulere alle de forhold som blir spesielle for utdanningskategoriene, og sikre at Forsvaret når sine utdanningsmål og personellet blir godt ivaretatt, sier nestleder i BFO, Rune Rudberg.

God ivaretakelse av elevene, kadettene og studentene kan føre til økt ståtid når de kommer ut i tjeneste. BFO skal ta vår del av ansvaret for dette.