BFO i Høyesterett

Trår du litt feil på fritiden får du sparken fra Forsvaret. Dét kan bli konsekvensen for alt militært personell fra OR 2 til OF 9 hvis Forsvaret vinner frem med sitt syn.Et av BFOs medlemmer er gitt avskjed med bakgrunn i forhold utenfor tjenesten. Vedkommende har fått en betinget sivil dom, og har "gjort opp for seg" i forhold til denne dommen. Selv om dommen eller forholdet vedkommende er blitt dømt for ikke har hatt innvirkning på jobben eller jobbutførelsen, har likevel Forsvaret valgt å avskjedige vedkommende. 


Arbeidsgivers hjemmel til avskjedigelse

Tjenestemannsloven § 15b, der en tjenestemann kan avskjediges når vedkommende «…ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen», ligger til grunn for Forsvarets syn. 

Utfordrende forvaltning

_MG_0011.jpg
Saken følges av forhandlingsleder Tom Skyrud, som opptrer som partshjelp på vegne av BFO.

BFO er ikke uenige at denne hjemmelen kan benyttes for å avskjedige militære tjenestemenn, men det er arbeidsgivers tilnærming og forvaltning som er utfordrende.

BFO er av den oppfatning at vurderinger knyttet tjml § 15b må knyttes til den konkrete stillingen vedkommende er disponert i (slik det gjøres i resten av Staten). I dette tilfellet, en svært tilbaketrukket saksbehandlerstilling uten personell- eller lederansvar. 

Forsvaret mener at vurderingen må knyttes til tilsettingsforholdet (forsvarsgren og grad), og det å være en del av den militære profesjonen.

 

Svekker våre arbeidsvilkår

- Skulle Forsvaret få medhold for sin forståelse, innebærer det alle militære tjenestemenn, fra OR2 til OF9, må vurderes likt i forhold til begrepene aktelse og tillit, uavhengig av grad og stilling. Dette vil i så fall svekke de militært tilsattes arbeidsvilkår ytterligere, der et hvert feiltrinn utenfor tjenesten også kan innebære tap av stilling og avskjed fra Forsvaret, avslutter Skyrud.

Dom i saken er ventet innen utgangen av januar 2018.