BFO Hederspris 2020

Hvem fortjener årets Hederspris?Les kriterie og send inn forslag

BFOs Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. Årets Hederspris vil bli delt ut på BFOs 11. ordinære kongress i år, og det oppfordres til å sende inn forslag til kandidater.

Frist er 1. Mai

Juryen består av Thomas Moelv, Bjørn Anthonsen og Kjell Ivar Simensen.

En foreslår kandidater ved å sende e-post med begrunnelse til hederspriskomiteen på e-post: hederspris@bfo.no eller via FisBasis til en av jurymedlemmene.

BFO Hederspris er også en medalje. Foto: BFO Kommunikasjonsavdelingen


Statutter

  1. BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved "styrke, uavhengighet og samarbeid".
  2. BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.
  3. BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år. Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO.
  4. Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning. Juryen konstituerer seg selv.
  5. BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av Januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen av mars måned.
  6. BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår. BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress.
  7. Endring av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt  stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3 / 2006 den 31. januar 2006.