BFO Hederspris 2016

Årets hederspris vil bli delt ut på Lederkonferansen august 2016 og det oppfordres til å sende inn forslag på kandidater. Frist for innsendelser er 1. august.BFOs Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. Forslag på kandidater til BFOs hederspris 2016, sendes direkte til Hovedstyremedlem Elisabeth Krøtø på mailadresse: .(JavaScript must be enabled to view this email address)/*';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]=' 109';l[5]=' 111';l[6]=' 99';l[7]=' 46';l[8]=' 108';l[9]=' 105';l[10]=' 97';l[11]=' 109';l[12]=' 103';l[13]=' 64';l[14]=' 111';l[15]=' 116';l[16]=' 111';l[17]=' 114';l[18]=' 107';l[19]=' 101';l[20]='>';l[21]='\"';l[22]=' 109';l[23]=' 111';l[24]=' 99';l[25]=' 46';l[26]=' 108';l[27]=' 105';l[28]=' 97';l[29]=' 109';l[30]=' 103';l[31]=' 64';l[32]=' 111';l[33]=' 116';l[34]=' 111';l[35]=' 114';l[36]=' 107';l[37]=' 101';l[38]=':';l[39]='o';l[40]='t';l[41]='l';l[42]='i';l[43]='a';l[44]='m';l[45]='\"';l[46]='=';l[47]='f';l[48]='e';l[49]='r';l[50]='h';l[51]='a ';l[52]='<';for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == ' ') output += "&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"; else output += unescape(l[i]);}document.getElementById('eeEncEmail_AlwKmZcPMX').innerHTML = output;/*]]>*/ innen 1. august.
STATUTTER FOR BFO HEDERSPRIS § 1
BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved ”styrke, uavhengighet og samarbeid.” § 2
BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. § 3
BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år.
Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO. § 4
Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO-medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning.
Juryen konstituerer seg selv. § 5
BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen mars måned. § 6
BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO lederkonferanse eller BFO kongress. BFO Hederspris deles ut én gang per kalenderår.
BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets Offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress. § 7
Endringer av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3/2006 den 31. januar 2006.