Beordringsbefal og lokal lønn 2019

Militært personell på beordringssystemet må få bedre forutsigbarhet på lønnMilitært personell på beordringssystemet må få bedre forutsigbarhet på lønn

Det er urimelig at militært personell på beordringssystemet ikke beholder lokale lønnstillegg ved skifte av stilling.  BFO og NOF tar nå saken videre med Forsvarsstaben for å få på plass regler for lønnsmessig forvaltning av dette personellet.

Militært personell på beordringssystemet blir beordret til avdeling og stillinger fordelt etter Forsvarets behov.  Av familie og livsfasepolitiske hensyn er det satt en øvre aldersgrense for beordringssystemet på 38 år. Når personell på gradsnivåene til og med OF-2 og OR-6 passerer den øvre aldersgrensen vil personellet få et eierforhold til stillingen man er fast disponert i. Ved beordring i ny stilling kan dette medføre at man mister lønnstillegg gitt ifm lokale lønnsforhandlinger.

Ellers i staten søker man på stillingen og forhandler om lønn før man eventuelt takker ja til en tilsetting.  Da eier man også stillingen med fast tilsetting så lenge en selv ønsker.  Det er veldig sjelden at noen søker seg til ny stilling på samme nivå uten at dette medfører lønnsøkning, eller at man beholder lønna fra gammel stilling som et minimum.

Beordringssystemets plikter tilsidesetter dermed det som er normal forvaltningspraksis og rettigheter i staten for øvrig. Vi forventer derfor at Forsvarets som arbeidsgiver tar ekstra ansvar ved fastsetting av lønn for den enkelte. Lokal lønn 2019 har vist at dette ikke er tilfelle. Mange har mistet tillegg de fikk når Forsvaret beordret de inn i en ny stilling. Militært personell på beordringssystemet er prisgitt hvilke behov Forsvaret har ift innplassering i stilling og dermed også hvilken lønn en skal tilkomme. For å kunne gi forutsigbarhet for den enkelte har de store DIFene partsenighet gjennom lokal lønnspolitikk om at man ikke skal ikke gå ned i lønn som følge av beordring innad i DIFen. Forsvarsstaben har valgt å se bort fra dette ifm lønnstillegg gitt ved lokale lønnsforhandlinger 2019. Så lenge det er Forsvarets behov og du blir beordret inn i en ny stilling mener vi dette er helt urimelig. 

Lokal lønn 2019 ble sluttført ifm behandling i Statens lønnsutvalg (SLU) i november 2020.  Den medførte at alt personell ble gitt et generelt tillegg, der halvparten av potten ble gitt som ett likt kronetillegg, kr 3990,- og den andre halvparten av potten gitt som en lik prosent sats på 0,82%. På lønnstrinn 19 utgjør dette ca 6400 kr og på lønnstrinn 80 ca kr 10.600,-. Tillegget ble etterbetalt fra 1. juli 2019.

Normalt er det slik at om man bytter stilling blir lønna satt på nytt, og tidligere lønnstillegg gitt i blant annet lokale lønnsforhandlinger, blir ikke videreført.  BFO og NOF mener at det er helt urimelig at man ikke viderefører den lønn man har som et minimum for de som er underlagt beordringsplikten, da man selv ikke kan styre hvilken stilling man blir beordret inn i,  eller hvor lenge man sitter i den enkelte stilling. Personell på beordringssystemet skifter stilling gjerne etter 1-2 år.

Dette har vi brukt som argument i møter i forbindelse med lokal lønn 2019 med Forsvarsstaben, uten å få gjennomslag.  BFO og NOF har derfor krevd at dette er et forhold som må avklares nærmere.  Etter vårt syn må det lages forvaltningsregler som gir den enkelte forutsigbarhet med hensyn til lønnsutvikling. 

Beordringssystemet i Forsvaret gir den enkelte færre rettigheter mot stilling enn det andre ansatte i staten har. Det fremgår i tillegg av FFI rapporten (sluttårsaker i Forsvaret 2019 og 2020, Fauske & Strand, april 2021) at en vesentlig grunn til at militært tilsatte velger å slutte i Forsvaret lenge før kontrakten utløper, er begrunnet med misnøye med lønn. 
Dette må Forsvaret som arbeidsgiver nå ta på alvor!


Kontakt

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238