Behandles i Statens lønnsutvalg 9. november

Lokale lønnsforhandlinger 2019Statens lønnsutvalgt (SLU)

Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og spesialistforbund, Parat forsvar og Forskerforbundet fremmet i mai stevning til Statens lønnsutvalg, da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019. 

Det var i 2019 avsatt 1,24% til lokale forhandlinger. For forsvaret utgjør dette ca 105 millioner kroner. Foruten å bli enig om økonomien er det viktigste kravet at forutsigbare tillegg, som ATF, skal være pensjonsgivende inntekt også for Forsvarets ansatte.

ATOs hovedkrav og største utfordringen mellom partene har vært å finne en løsning for å lande ATF som pensjonsgivende tillegg for Forsvarets personell. En stor andel av lønna til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt. Dette gjelder blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og disse tilleggene utgjør derfor en vesentlig del av lønna. At disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet. 

Pensjonskravet vil medføre noe økte kostnader for Forsvaret, men er nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som øvrige statstilsatte, og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere kritisk kompetanse.

Det har i forhandlingene vært flere runder med arbeidsgiver, der kravet om pensjonsgivende tillegg har vært diskutert uten å komme frem til en løsning. Vi har under forhandlingen blitt gjort kjent med at involvering fra Forsvarsdepartementet (FD)har gjort dette vanskelig å avklare. Slik ATO vurderer det er det nå FDs inngripen som gjør det vanskelig å komme videre, samtidig er det også FD som sitter på en løsning i saken. Vi forventer at FD tar dette ansvaret og bidrar til løsning.

Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019, og når en avklaring kommer vil resultatet ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019.

Se vår samleside lokal lønn 2019


Kontaktperson

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238