Bedring i rettigheter for OR 2-4

Forhandlingene har endelig ført frem. - Vi mener at vi nå har fått en løsning på pendlerutfordringene som er meget god for alle parter, sier forhandlingsleder Grethe Bergersen (BFO).Etter påtrykk fra BFO og andre arbeidstakerorganisasjoner fant partene sammen for å gjennomføre reelle forhandlinger. OR 2-4 skal nå forvaltes likt som øvrig militært personell jamfør kompensasjonsavtalens punkt om pendlerreiser.


Dette medfører

  • OR 2-4 personell vil nå gå inn under samme punkt som øvrig militært personell på disponeringsordningen ved pålagt endring av tjenestested.
  • De som har rettigheter pr i dag (iht kompensasjonsavtalens pkt 5.6.3.2) bibeholder disse inntil de skifter tjenestedistrikt.
  • Ved skifte av tjenestedistrikt vil man oppnå rettigheter som øvrig militært personell (pkt 5.6.3.1).
  • Ved skifte av stilling på samme tjenestested opphører rettighetene for kost og losji etter fem år.

BFO presiserer at man kun vil oppnå rettigheter som pendler ved endring av tjenestedistrikt.

Endringen gis virkning fra 1. februar 2018.

Se lenger ned for å lese ordlyden i ny tekst til kompensasjonsavtalen.

Bakgrunn for konflikten

Prop111 LS forutsatte følgende: (…) «I samsvar med ovennevnte foreslår regjeringen at befalsordningen og ordningen for vervede erstattes av én ordning som forvalter militært personell i sin helhet».

BFO tok opp en rekke enkeltsaker i 2016, der våre grenader- og matrosmedlemmer opplevde diskriminering sammenlignet med resten av OR-gradene, stikk i strid med ordlyden i Prop 111 LS.

BFO sendte frem skriftlig krav om et møte for å diskutere problematikken i november 2016. Forsvaret, ved personaldirektør Tom Simonsen, ga i sitt tilsvar uttrykk for at den skjeve forvaltningen hadde oppstått fordi incentivprosjektet var i en pågående prosess, kompensasjonsavtalen var sagt opp til reforhandling og sjef Forsvarets Høyskole behandlet en anbefaling om ny etter- og videreutdanning. Konklusjonen var at FST og arbeidstakerorganisasjonene gjennom incentivprosjektet skulle bidra til ivaretakelsen av OR 2-4.

Gjennom 2017 ble det ikke opptatt møter eller forhandlinger hvor BFO fikk stille som likeverdig part i incentivprosjektet. Incentivprosjektet er et rent arbeidsgiverdrevet prosjekt som tvinges gjennom, utelukkende for å spare penger på bekostning av personellets ve og vel.  (BFOs mening).

Tidlig i 2018 fant partene sammen og gjennomførte reelle forhandlinger. Disse er nå sluttført, med resultat som beskrevet i teksten over.

Endringer, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

Kompensasjonsavtalens punkt 5.6.3.1 Personell på disponeringsordningen, samt personell med pålagt endring av tjenestested:

Gift/tilsvarende og personell med forsørgeransvar som fører to husholdninger opptjener 0,63 t/r reiser pr uke (33 t/r reiser pr år).

Enslig personell som ikke fører to husholdninger og som eier eller leier selvstendig bolig i annet tjenestedistrikt opptjener 0,38 t/r reiser pr uke (20 t/r reiser pr år).

Personell med samværs- og besøksrett til barn opptjener 0,38 t/r reiser pr uke (20 t/r reiser pr år). Hvis dette personellet samtidig har rettigheter etter ovenstående strekpunkt kan ikke reisene akkumuleres.

Personell som må følge barn under 5 år ved pendler- eller samværsreiser kan ta ut reiser etter opptjening tilsvarende 0,38 t/r reiser pr uke (20 t/r reiser pr år).

Kompensasjonsavtalens punkt 5.6.3.2 Militært personell som ikke er på disponeringsordningen, samt sivilt personell med disponeringsplikt (fpl) § 11:

Personell med forsørgelsesbyrde, opptjener 0,21 t/r pr uke (11 t/r pr år).

Enslig som ikke har forsørgelsesbyrde, men som på tilsetningstidspunktet eier eller leier selvstendig bolig i annet tjenestedistrikt, opptjener 0,12 t/r pr uke (6 t/r reiser pr år).

Saksbehandler for BFO har vært forhandlingsleder Grethe Bergersen.

Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521