Årets oppgjør 2019

Alle BFO medlemmer har fått økt lønn!Økt lønn til alle

Alle BFO medlemmer har som et resultat av det statlige oppgjøret fått mellom 1,35 og 1,55 % i økt lønn (mellom 5000 - 10 000 kroner for de fleste).

BFO medlemmer som er på Forsvarets lederlønnsavtale skal også fremme sitt krav til BFO. Denne gruppen behandles i egne sentrale forhandlinger.

Alle BFO medlemmer vil i løpet av mandag 2. september få utfyllende informasjon om det lokale lønnsoppgjøret og man kan fremme sitt krav. Som medlem vil du også i år få muligheten til å fremme ditt krav gjennom vårt system digitalt. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å fremme et begrunnet lønnskrav i de kommende lokale forhandlinger.

Frist 16. september, men lever krav så tidlig som mulig!

Fristen for å levere krav vil være mandag 16. september. Årets lokale oppgjør skal være ferdig forhandlet innen utgangen av oktober. Hvis du har spørsmål om det lokale lønnsoppgjøret, ta kontakt med BFOs tillitsvalgte i din avdeling.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge med på den informasjonen som blir distribuert ut til deg som medlem, i tillegg til det som legges ut på våre nettsider. BFO vil samle all informasjon om lønnsoppgjøret på en egen nettside.

Stort lokalt oppgjør

Gjennomsnittslønnen på vår tariffavtale er for Forsvaret i år beregnet til kr 620.570.  Gjennomsnittslønnen danner grunnlaget for utregning av den lokale potten.

Potten i år blir på ca. 105 millioner i Forsvaret. 
Dette innebærer at det også i år vil bli et godt lokalt oppgjør for våre medlemmer.

Sentral prosess - delegering

De sentrale organisasjonene og Forsvarsstaben vil i den sentrale prosessen forhandle om fordeling av avsetningen i tillegg til å utarbeide felles retningslinjer for oppgjøret. For BFO vil det som alltid være viktig å få til en profil på oppgjøret som ivaretar våre medlemmer på best mulig måte.  I et lokalt oppgjør vil det være flere muligheter til å fordele midlene. De siste årene har BFO valgt å prioritere en videre delegering av midlene til den enkelte DIF, slik at forhandlingene kan gjennomføres der kompetansen om egen avdeling og eget personell er best.

Den sentrale prosessen startet 22 august, med påfølgende møter til det forhåpentligvis er etablert enighet om retningslinjer og fordelingen av årets avsetning, tentativt 10 september.

Lokal lønnspolitikk

Det kan være like mange gode begrunnelser som antall ansatte i Forsvaret når det gjelder å fremme krav om høyere lønn. Lokal lønn er en del av det statlige lønnssystemet, og er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere etter andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA). I tillegg til å utjevne utilsiktede lønnsforskjeller. Allikevel er det viktig å si at det ikke finnes noen fasit på gode eller dårlige begrunnelser.

Lokal lønnspolitikk ved den enkelte DIF vil normalt danne grunnlaget for de forhandlingene som gjennomføres ved din DIF. Det vil alltid være en god ide å lese gjennom denne, slik at du kan begrunne ditt krav best mulig.

Har du skiftet organisasjon, men ikke tariffavtale?

Selv om en skifter organisasjon, kan en ikke skifte tariffavtale i inneværende tariffperiode. Det betyr at du kun kan bli ivaretatt av en organisasjon som er part i din gjeldende tariffavtale.

Har du i inneværende tariffperiode (etter 1. mai 2018) vært medlem i BFO, men har byttet til Akademikerne, bør du melde deg tilbake igjen nå i forkant av forhandlingene for å bli ivaretatt av BFO.

Vurderer du organisasjonsskifte, se denne siden på hvilke fordeler det er å være medlem i BFO.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521