Åpningstale

Leder BFO Jens B jahrenKritiserte ny langtidsplan i åpningstalen

Jens B Jahren la vekt på at det er alt for stor avstand mellom det fagmilitære rådet og den nye langtidsplanen for Forsvaret da han åpnet BFO-kongressen tirsdag.

Den 3. november var det duket for BFOs 11. ordinære kongress. På dagsorden står blant annet valg, beretning og prinsipp- og handlingsprogram.  

Kongressen er høydepunktet i BFO. Derfor har jeg hatt noen vemodige dager den siste uken. Ønske om å treffe, snakke, diskutere og være sammen med alle disse dagene er allerede et savn, sa Jahren.

BFO-lederen fortalte at det har vært hektisk å organisere en digital kongress, men at han er trygg på at alt går som det skal. 

- Jeg vil understreke betydningen av at vi i etterkant kan se tilbake på dette som gode dager, hvor vi har tatt kloke valg og beslutninger for BFOs framtid, sa han. 

Leder BFO Jens B Jahren åpner kongressen

Forventer en grundig vurdering i Stortinget

I midten av denne måneden skal ny langtidsplan for Forsvaret (LTP) opp til behandling i Stortinget. Inneværende langtidsplan utløpet neste år, og i vår la Regjeringen frem for slag til ny langtidsplan. Det er denne som snart skal behandles i Stortinget. 

BFO har blant annet kritisert Regjeringens forslag til ny LTP for at den er svært vag og at de aller fleste tiltakene for økt forsvarsevne og oppbygging ligger for langt ut i tid. 

- Forskjellen mellom langtidsplanen og det fagmilitære rådet er for stor. Vurderingen både når det gjelder den sikkerhetspolitiske situasjonen og bemanning er presise og gode. Dessverre henger ikke tiltakene med. Det er alvorlig, særlig for de som skal gjøre jobben. Det må nå komme bedre på plass gjennom en grundig behandling i Stortinget, understreker Jahren. 
BFOs innspill til fagmilitært råd er tatt inn i temaheftet “Flere ansatte – ta vare på de vi har”, og viser i all tydelighet situasjonen, i følge Jahren:

- Våre innspill ble ikke tatt på alvor i Regjeringens forslag til ny langtidsplan. Beskrivelsene av personellområdet er vage, lite forpliktende og peker ikke en klar retning. 

BFOS leder mener bruken av begreper som «fleksible bemanningsløsninger» bidrar til usikkerhet, og ikke sårt, tiltrengt forutsigbarhet. 

- Når det følges opp av det som oppfattes som et angrep på fag- og funksjonsutdanning, etter mønster av utdanningsreformen, er det på høy tid at alarmklokkene ringer, sier Jahren. 

- Flere reformer har truffet personellet hardt. Selv om Forsvaret og de ansatte har håndtert flere tiår med omstilling på en god måte, begynner situasjonen å merkes. Usikkerheten preger hverdagen. Dette er viktig å ta med seg når fremtiden mest sannsynlig vil bestå av kontinuerlige endringer. Da må det settes inn tiltak for å håndtere dette. Det er mulig det er vilje til dette, men så langt er det ikke lett å få øye på. 
BFO har blant annet foreslått at det må settes i gang en ny prosess for lønnsprosjekt. Utgangspunktet er å se på hvordan en kan beholde og utvikle incentiver, og ikke ta ned eller fjerne.

- Det vil kunne skape mer tro på og faktisk gi motivasjon til endring, mener Jaren. 

Takker BFOs tillitsvalgte

BFO leder Jens Jahren brukte sin åpningstale til å takke de tillitsvalgte for den viktige jobben de gjør, og da spesielt tillitsvalgte som utfører vervet på toppen av den vanlige jobben: 

- Vi i BFO trenger det, arbeidsgiver trenger det og måten vi ønsker å jobbe på trenger det, sier Jahren. 

- Tilrettelegging for de tillitsvalgte lokalt har vært en av BFOs viktigste innspill når hovedavtalen nå skal reforhandles. Det må utvikles og legges til rette for å ha verv også i framtiden. 

BFOs leder mener det blir stadig vanskeligere å kombinere jobb med vervet som tillitsvalgt. Presset øker. Forventingene gjør det vanskeligere å ta på seg verv. Det mener Jahren det må gjøres noe med. 

- BFO har et ansvar. Og arbeidsgiver har et ansvar. Jeg håper også at hovedavtalen kan utvikles slik at rollen som tillitsvalgt blir bedre ivaretatt og gir reell uttelling. 

Stor vekst i BFO over lang tid

- BFO tror på de lange linjene, verdier som står seg over tid og jobber etter langsiktige målsettinger. Det har preget oss over tid og har preget oss de tre siste årene, sier Jahren i sin tale. 

- Resultatet er gledelig, sier han og viser til at BFO gir trygghet til medlemmene, at BFO har dyktige tillitsvalgte med høy kompetanse og er en organisasjon preget av ro og trygghet. 

BFO-leder sier dette har ført til stor vekst over lang tid. BFO har nå over 10 500 medlemmer, og medlemstallet øker. 

- Vi er en organisasjon for alle innen vår profesjon. Vi søker samarbeid mot alle i våre omgivelser. Det gir god påvirkning, våre tillitsvalgte får skryt og vi støtter oppunder et godt og konstruktivt trepartssamarbeid, forteller Jahren. 
Han er også opptatt av at det er viktig for BFO å være en partipolitisk uavhengig organisasjon, med tilhørighet i YS-familien. Begge deler gir BFO stor trygghet og et godt fundament å bygge videre på.