Utdanning

Avtaleverk rundt utdanning av personell i ForsvaretFra BFOs handlingsprogram

Utdanning skal lønne seg.

Realkompetanse skal være avgjørende ved tilsetting.

Robuste, grenvise skolemiljøer skal opprettholdes og videreutvikles.

Les mer fra Handlingsprogrammet, kapittel "Kompetanse" på sidene 13-14.

BFO om utdanning

Tjenesten i Forsvaret er av spesiell art, fordi tjenesteforholdet bygger på et grunnsyn om en vidtgående lojalitet til vårt land og vår konstitusjonelle styreform, hvor utdannelsens hensikt er å kvalifisere medlemmene til å forsvare landets interesser - om nødvendig med eget og andres liv som innsats. Det er derfor viktig at utdannelsen tar sikte på å gi medlemmene en grunnleggende innsikt i sitt samfunnsansvar gjennom forståelse av hva den militære profesjon innebærer.

Utdanningens hensikt er å kvalifisere medlemmene til å forsvare landets interesser - om nødvendig med eget og andres liv som innsats.

På grunn av de ekstreme situasjonene de militære profesjonsutøverne skal kunne håndtere er profesjonsidentitet og samhold avgjørende.

Skoleråd

Vi får mange spørsmål knyttet til årsak og prosess i skoleråd.

Fra RUF 14.4 Frabeordring eller relegering:

Frabeordring eller relegering betyr her at elever, kadetter eller studenter mister sin skoleplass. (...)

Frabeordring eller relegering kan iverksettes i følgende tilfeller:

a) dersom eleven, kadetten eller studenten ikke blir sikkerhetsklarert, jf. punkt 9.1.1, eller de mister sin sikkerhetsklarering, jf. sikkerhetsloven § 19–26

b) dersom eleven, kadetten eller studenten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller innleveringsarbeid

c) når det er ilagt refselse for grove eller gjentatte overtredelser eller forsømmelser etter den militære disiplinærlov § 123

d) dersom kravet til SML ikke tilfredsstilles, jf. punkt 12.5.1

Skoleråd som settes med bakgrunn i elevens/kadettens karakter i "Skikkethet som militær leder - SML" følger av 12.3.4 Nedsatt karakter.

Dette innebærer at skolen først skal gi muntlig advarsel, med en (...) skriftlig plan med tidsangivelse for forbedring innenfor spesifiserte områder. Dersom forbedring ikke skjer, skal det gis en skriftig advarsel. 

BFO kommentar: Det er først etter både muntlig og skriftlig advarsel, med tilhørende plan for forbedring med personlig oppfølging underveis, at saken kan behandles i skoleråd i saker som angår SML, og som ikke omfavnes av punktene a-c over. 

Elever/Kadetter som kalles inn til skoleråd har rett til å la seg bistå av en person. Denne personen kan være en medelev/kadett, en advokat, en BFO-tillitsvalgt eller annen person. 

BFO anbefaler at elever / kadetter (medlemmer av BFO) som mottar skriftlige advarsler kontakter oss for assistanse. 

Kontaktpersoner utdanning

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238