Personellforvaltning

Forvaltning av personellet, HR; herunder midlertidig/fast tilsetting, beordring, beskikkelse, befalsordning OR/OF mm.Fra BFOs Handlingsprogram

Personellet skal ha et tjenestemønster der rettigheter og plikter er balansert med rimelig grad av forutsigbarhet, og med reell mulighet for valg i forskjellige deler av karrieren.

BFO skal være en pådriver for å sikre at valgt organisering og personellforvaltningsverktøy ivaretar personellets rettigheter i et livsfaseløp.

Les mer i Handlingsprogrammet, side 12-13 (Tjenestevilkår og arbeidsmiljø) og side 17 (Livsløpspolitikk)

Hvorfor personellhåndbok

De er utledet fra lover, forskrifter og avtaler og er mer detaljerte i innhold. Håndbøkene gir føringer på forvaltningen av militært ansatte.

Den fastsetter gjeldende forvaltningspraksis for personellet etter drøftinger mellom arbeidsgiver og BFO. Den skal bidra til god kompetansestyring, helhetlig personellforvaltning samt forsvarlig personellbehandling.

Hovedmålsettingen er å skape en god balanse mellom arbeidsgivers behov og en forutsigbar, rettferdig og troverdig behandling av den enkelte tilsatte.1

1: Ref FPH del B pkt 1.1 Formål.

Kontaktpersoner

Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521

Logg inn for å se relevante spørsmål og svar fra våre forhandlingsledere...

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem