Lokale lønnsforhandlinger 2021

Informasjonsside om hva lokale lønnsforhandlinger er, og hvordan du kan levere inn et personlig lønnskrav.

Lønnsfolder 2021 Lønnspolitikk


Torsdag 16.september

I dag er det aller siste frist for innsendelse av lønnskrav. Dette må gjøres innen midnatt. 

Vi oppfordrer til å levere lønnskrav

Å kunne fremme lønnskrav er i kjernen av hvorfor det er gunstig å være fagorganisert. Det at du har muligheten til å påvirke lønnen din, slik at den stemmer overens med arbeidsoppgaver og ansvar som følger stillingen, er viktig. Vi oppfordrer alle våre tjenestegjørende medlemmer om å lese gjennom denne informasjonen, og vurdere å sende inn et personlig lønnskrav. Dersom dere møter på spørsmål underveis i prosessen, finner dere kontaktinformasjon nederst på siden. 

Husk at dere må logge inn som medlemmer for å få tilgang til all informasjon vi har publisert vedrørende lokale lønnsforhandlinger 2021. 

Vi oppfordrer alle til å levere inn lønnskravskjema i god tid innen fristen 16.september (08.september kl:1600 for personell i FMA).

Dersom du har levert lønnskrav på et tidligere tidspunkt, håper vi du kan gjøre oss en tjeneste. Det er mange unge kollegaer som ikke har levert lønnskrav før, som kan trenge veiledning fra drevne lønnskrevere. Vi håper også at dere ivaretar kollegaer som eksempelvis er i foreldrepermisjon, og minner dem på at også de kan fremme lønnskrav. Takk for hjelpen!

Hva er lokale lønnsforhandlinger? 

Hvert år gjennomføres det lønnsoppgjør i Staten. I år var det et mellomoppgjør, der det i all hovedsak dreide seg om lønnsregulering (økonomi). Lønnsoppgjøret i Staten ble gjennomført i mai. Gjennom forhandlingene ble det forhandlet frem en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Av disse er det satt av 1,8% pr.1. juli 2021 til lokale lønnsforhandlinger. I det statlige oppgjøret er det BFOs hovedorganisasjon YS Stat, som har forhandlet på vegne av alle BFOs medlemmer. Her deltok både BFOs ledelse og forhandlingsledere.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Hvis forhandlingene delegeres videre ut til den enkelte driftsenhet, er det din hovedtillitsvalgte fra BFO som forhandler for deg. De lokale lønnsforhandlingene er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere under andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA), eller å utjevne utilsiktede forskjeller i lønn.

Uavhengig av når de lokale lønnsforhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1.juli 2021.       

Hva er årets pott?

Årets pott/avsetning/pengesum er på 1,8%. Dette utgjør i 2021 ca.170 millioner kroner som skal fordeles ut på ansatte i Forsvaret på vår Hovedtariffavtale.  

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres innledningsvis på sentralt nivå mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Her forhandles det om hvordan den lokale potten/avsetningen skal fordeles. Normalt vil en del av potten/avsetningen delegeres ut til den enkelte driftsenhet der det er din lokale hovedtillitsvalgte som forhandler på vegne av deg som BFO-medlem.

 

Begrepsforklaring

Når vi snakker om lokale lønnsforhandlinger kan det komme opp noen fremmedord, som er fint med en forklaring til: 

  • Lokal lønn/lokale lønnsforhandlinger: Betyr det samme. Vi bruker begge begrepene. Penger som avsettes til den enkelte etat i Staten, herunder Forsvaret
  • DIF: Driftsenhet i forsvaret. I Forsvaret har vi 13 DIF’er
  • Lønnspolitikk/lønnspolicy: Ulike ord for samme ting. Vi bruker ordet lønnspolitikk på denne siden
  • Lønnsplan: Et samlebegrep for lønnstabell, lønnsrammer og oversikt over de ulike stillingskoder i Staten
  • Lønnsramme: Lønnsrammene angir startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn man rykker opp til ut fra ansiennitet (antall år) i stillingen. Eksempelvis er det statlige lønnssystemet på vår Hovedtariffavtale inndelt i til sammen 39 lønnsrammer. Alle stillinger er knyttet til en lønnsramme som angir den laveste og høyeste lønna det er mulig å oppnå for stillingen. Oversikt over lønnsrammene finner du i Hovedtariffavtalen
  • Lønnsalternativ: Innenfor hver lønnsramme finnes det flere lønnsalternativer, (alternative ansiennitetsstiger) en stilling kan plasseres inn i. Alternativ 3-10 innebærer lønn iht ansiennitet. Fra alternativ 11 direkte plasseres du i lønnstrinn
  • Kronetillegg: Kronebeløp den enkelte har utover sitt lønnstrinn. Kronetillegg kan være gitt ifm lokal lønn eller som kompensasjon for ulike oppgaver og funksjoner i, eller i tillegg til ordinær stilling

For mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger og hvordan levere lønnskrav, må du være BFO-medlem og logge inn via BankID på knappen under.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem