Indre Østland

Kraftsentra i regionen er basene på Jørstadmoen (Innovasjon, Nettverkskapasiteter og Informasjonsinfrastruktur/INI), Sessvoll (Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte/FKL) og Rena leir.
Både Sessvoll og Rena er Hær leire, mens Jørstadmoen leir er en fellesinstitusjon.
Luftforsvaret er representert i regionen ved lokalforeningen på Gardermoen flystasjon. Sjøforsvaret har av naturlige grunner ingen egne baser i regionen, men er representert ved personell som tjenestegjør ved fellesinstitusjonene i regionen, og i enkelt stillinger ved øvrige baser.
HV har to ”baser” i regionen, ved HV-05 i Elverum og HVSKS på Dombås.

I et historisk perspektiv har basene på Østlandet primært hver utdannings- og/eller kadreavdelinger (eks. regimentene og DKØ). Regionen preges nå mer av leveranser til pågående internasjonale oppdrag, herunder et stort antall ”gjester” fra BFO sine øvrige regioner, i forbindelse med oppsetting og samtrening, deployering og redeployering.
Regionen omfatter også befalsutdanning ved FKL (FTBS), FSAN, INI (FIH og BSIF), første året gjennomgående KS på Terningmoen, og på Rena hvor staben til HBS er lokalisert.

BFO regionstyre Indre Østland består av leder, nestleder og representanter for de åtte lokalforeningene, samt regionens to OTV`er.
Videre kalles leder BESO (de ”årene” leder velges fra en av utdanningsinstitusjonene, som ligger i teigen) inn til møtene, og regionens representant i hovedstyret (HS). Det gjennomføres 4-5 regionstyremøter i året.

Lokalforening Dovre består primært av personell som tjenestegjør ved Heimevernets skole og kompetanse senter (HVSKS) på Dombås, men også FLO personell (tilhørende FLO base øst), og har link til personell tilhørende Forsvarsbygg (FB) prosjekt avhending av Hjerkinn skytefelt.

Lokalforening Lillehammer organiserer medlemmene som tjenestegjør på Jørstadmoen (INI og FOST) og på Hovemoen leir (FLO/hovedarsenalet).
På Jørstadmoen tjenestegjør også en del øvrig FLO og FB personell.

Lokalforening Vest Oppland er beliggende på Raufoss og organiserer medlemmene som tjenestegjør ved FLO/S SBL Ammunisjon.

Lokalforening Hamar/Vernepliktsverket (VPV) er landsdekkende og organiserer medlemmene som tjenestegjør i avdelingen (inklusive satellittene ”VPVs rekrutterings og klassifiseringsenheter”, samt opplæringskontorene for Forsvaret (OfF). Videre ivaretar foreningen et mindre antall militære ved FB sitt kontor på Hamar, og FLO personell tilhørende FLO/IKT eller base øst.

Lokalforening Elverum er beliggende i Elverum, og dekker HV-05, HMKG rekruttskole, og avdelinger tilknyttet Hæren (AFA kontoret/Internasjonal tjeneste, Forsvarets vinterskole (FVS) med mer)).
FLO er også tungt representert i lokalforeningen ved personell som tjenestegjør i base øst, da primært ved ELTV, men også øvrige FLO avdelinger.

Lokalforening Rena organiserer medlemmene som hovedsaklig tjenestegjør i Hæren, herunder en rekke avdelinger som inngår i hærens HRS bidrag (hærens troppearter, TMBN,  HJK med mer.).
Vider har FLO et større antall ansatte i leiren, Jf at Rena er FLO base øst sin hovedbase, inklusive verkstedet i leiren.
FB har også en rekke ansatte, som har sitt daglige virke i garnisonen.

Lokalforening Gardermoen organiserer medlemmene som tjenestegjør ved 135 LV/335 skvadron, eller i Forsvarets logistikkorganisasjon, ved Gardermoen flystasjon (teknisk personell som primært tilhørende FLO base Viken).

Lokalforening Øvre Romerike organiserer medlemmene som hovedsaklig tjenestegjør ved Forsvarets kompetansesenter Logistikk og operativ støtte (FKL), eller ved Forsvarets sanitet (FSAN), lokalisert til Sessvollmoen leir. Som en del av FKL/lokalforeningen inngår også Forsvarets hundeskole (FHSK), som er lokalisert til Hauerseter leir. Videre er Romerike tekniske verksted på Tradum (RTV), tilhørende FLO, en del av lokalforeningen.
Sessvoll er en av Norges største militærleire, og det tjenestegjør i garnisonen også en rekke ansatte tilknyttet forskjellige avdelinger i FLO (base Viken), samt noe personell tilknyttet FB.


Ajour pr 04.01.2010